Bedenktijd

 1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en indien de overeenkomst tevens niet in een fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
 2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op Goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o BW genoemde gevallen. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping indien installatiewerk heeft plaatsgevonden.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument MaxiGarden, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene voorwaarden en die eveneens middels deze linkis te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
 5. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders dan de door MaxiGarden geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat MaxiGarden op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van MaxiGarden terug. MaxiGarden betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 7. MaxiGarden is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de Goederen heeft terugontvangen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. MaxiGarden zal de Goederen afhalen of de Consument dient de Goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan MaxiGarden heeft medegedeeld, aan MaxiGarden retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als de Consument de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.
 8. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor de Klant te vergemakkelijken stelt MaxiGarden het hieronder vermelde formulier aan de Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

 

———————————————————————————————————-

Aan MaxiGarden

Bramantestraat 23

(5624 AH)

Eindhoven

Nederland

 

info@maxigarden.nl

www.maxigarden.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(*)
Offerte aanvraag